Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon

Paulo Coelho Seçilmiş əsərləri

Paulo Coelho Seçilmiş əsərləri. Bakı: Şərq-Qərb, 2011. 604 səh. 

A.N.Ostrovski Seçilmiş Əsərləri

Kitaba tanınmış rus dramaturqu A.N.Ostrovskinin "Öz adamımızdır-düzəlişərik", "Tufan", "Günahsız müqəssirlər" və "Cehizsiz qız" pyesləri daxil edilmişdir. Bu əsərlərdə mühüm sosial və əxlaqi problemlərə toxunulmuşdur.

Frans Kafka. Seçilmiş Əsərləri

Frans Kafka. Seçilmiş Əsərləri   Bakı: Şərq-Qərb, 2010. 600 səh. 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] İlyas Əfəndiyev; Red. hey. Əsgər Quliyev (baş red.) və b.; Tərtib edəni və red. Elçin; Ön sözün müəllifi. Yaşar Qarayev.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 584 s. 

Elçin. «Seçilmiş əsərləri» (10 cilddə), 1-cü cild.

«Seçilmiş əsərləri» (10 cilddə), 1-cü cild. «Çinar-Çap» nəşriyyatı, Bakı, 2005, –626 səh.