Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Abbasqulu Ağa Bakıxanov Gülüstani-İrəm

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri olan A. Bakıxanov istedadlı alim, filosof və şairdir. O, qiymətli elmi əsərlərilə Yaxın şərq və o cümlədən Azərbaycan elminə çox mühüm yeniliklər gətirmişdir. A. Bakıxano

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası - 3 cilddə. II cild. Bakı, "Öndər nəşriyyatı", 2005, 264 s.

XX əsr Azərbaycan poeziyasının həm mövzu, həm də forma, janr və sənətkarlıq xüsusiyyətləri barədə dolğun təsəvvür yaradan bir sahəsi də uşaq şeiridir. Bu dövrün milli uşaq poeziyası janr baxımından da əlvandır.“Azərbayc

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası - 3 cilddə. I cild. Bakı, "Öndər nəşriyyatı", 2005, 264 s.

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının ən əsas və aparıcı qolu uşaq poeziyasıdır. Məktəb yaşlılar üçün nəzərdə tutulan “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası”nın bu cildində XX əsrə qədərki Azərbaycan poeziyasından seçm

Əsatirlər, Əfsanə və rəvayətlər.

Xalqın milli-mənəvi mədəniyyətinin qaynağı və özülü olan mifoloji irsi onun keçmişi ilə yanaşı, bugününü də dərk etməyə, çağdaş ədəbiyyatını və incəsənətini daha geniş kontekstdə öyrənməyə, tarixi-mədəni perspekt

Məhəmməd, Əmani, Əsərləri, Bakı, "Şərq-Qərb", 2005, 224 s.

XVI əsrin sonu, XVII əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış Məhəmməd Əmani anadilli şeirimizin görkəmli nümayəndələrindən biri olmuşdur. O öz yaradıcılığı ilə ədəbiyyatımıza yeni ideyalar, fikirlər gətirmiş, poeziyamızı