Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Mirzə İbrahimov. Seçilmiş Əsərləri. İki cilddə. II cild. "Şərq-Qərb", Bakı, 2005, 520 s.

İkinci dünya müharibəsindən sonrakı dövr Azərbaycan ədəbiyyatında yaradılan ən yaxşı epik əsərlərdən biri xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun “Gələcək gün” romanı idi. Ədibin 1948-ci ildə işıq üzü görən bu ilk əhatə

Mehdi Hüseyn. Seçilmiş Əsərləri, III cild. Bakı, "Avrasiya Press", 2005, 312 s.

Bir sıra maraqlı hekayə, povest, roman, pyes, ssenari və ədibi-tənqidi məqalələrin müəllifi, tanınmış yazıçı Mehdi Hüseynin seçilmiş əsərlərinin III cildinə ədibin “Şeyx Şamil”, “Nizami”, “Cavanşir”, “Alov” pyes

Mehdi Hüseyn. Seçilmiş Əsərləri, I cild. Bakı, "Avrasiya Press", 2005, 320 s.

Mehdi Hüseynin bu kitabında ədibin hekayələri və “Yeraltı çaylar dənizə axır” romanı cəmlənmişdir. Hekayələrdə yaddaqalan insan obrazları yaradılır, təsvir olunan hadisələrin ruhunda zamanın izləri açıq-aydın görünməkd

Əlişir Nəvai, Seçilmiş Əsərləri. Bakı, "Öndər nəşriyyat", 2004, 424 s.

Ümumtürk ədəbiyyatının Xoca Əhməd Yəsəvi, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli kimi qüdrətli söz ustaları sırasında klassik özbək ədəbiyyatının banisi, dahi şair və mütəfəkkir Əlişir Nəvainin adı ehtiramla çəkilir. Dos

Fədai. Bəxtiyarnamə. Bakı, "Şərq-Qərb", 2004, 168 s.

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində “Bəxtiyarnamə” poeması ilə tanınan istedadlı şair Fədai ənənəvi mövzulu bu əsəri yaradarkən qədim dastana yeni münasibət bəsləmiş, onu öz zövqünə, ruhuna uyğun şəkildə işləmiş, əsas