Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Əliağa Vahid. Seçilmiş Əsərləri.

Azərbaycanda, eləcə də Yaxın Şərqdə məşhur qəzəl şairi kimi şöhrət qazanmış Əlağa Vahidin yaradıcılıq bioqrafiyası maraqlı və özünəxas cəhətlərə malikdir. Dahi Füzulini özünün böyük ustadı adlandıran Əlağa Vahid,

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası - 3 cilddə. III cild. Bakı, "Öndər nəşriyyatı", 2005, 240 s.

“Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası”nın təqdim olunan cildində Azərbaycan yazıçılarının uşaqlar üçün qələmə aldıqları nəsr əsərlərindən nümunələr toplanmışdır. Uşaq ədəbiyyatının zəngin ənənələri zəmi

Azərbaycan dastanları

Dastanlar xalq ədəbiyyatı məhsulu kimi ilhamını keçmişdən alan mənzum hekayələrdir. El aşıqları, saz şairləri tərəfindən sazla söylənən, xalq gözü ilə görülüb xalq ruhu ilə duyulan və xalq təxəyyülündə bir nağıl şək

Elxan Elatlı Xəyanət

Bu kitab Azərbaycan milli detektivinin əsas  yaradıcılarından  hesab olunan Elxan Elatlının geniş oxucu kütləsi qazanmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır.  Romanda  yüksək vəzifə sahibi  olan  birinin  

Süleyman Sani Axundov. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005, 448 səh.

Maarifpərvər ədib Süleyman Sani Axundovun bədii əsərlərində, pedaqoji-elmi fəaliyyətində və vətəndaşlıq əməlləri ilə zəngin olan ictimai həyatında işıqlı fikirlərin təsdiqi, nurlu, xeyirxah əməllərin təbliği onun başl