Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti Müəllif Hüseynov Süleyman Səfər oğlu, Qaracayeva Elvira Muxtar qızı

Süleyman Səfər oğlu Hüseynov, Elvira Muxtar qızı Qaracayeva. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (dərslik). Bakı, “Elm və təhsil”, 2016, 408 səh. Ali məktəblərin bakalavr təhsil pilləsi üçün nəzərdə tutulmuş “Az

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti Müəllif Bayramov Akif , Məhərrəmov Ziyəddin , İsgəndərzadə Mustafa

Bu dərs vəsaitində müasir nitq mədəniyyətinin ən aktual məsələlə- ri nəzərdən keçirilir, mövcud dərsliklərə və digər mənbələrə əsaslanaraq nitq normalarının, natiqlik sənətinin mahiyyəti, xüsusiyyətləri açıqlanır,

Azərbaycan dilinin nitq mədəniyyəti və ritorika Müəllif Şiriyev Fikrət Abuzər oğlu

Bakı, «NURLAR» Nəşriyyat-Poliqrafiya M ərkəzi, 2 0 14,400 s. Kitabda Nitq mədəniyyəti fənninin nəzəri müddəaları əksini tapır, ritorika elminin 3000 illik yolu, klassik Yunan və Roma məktəbləri haqda, həm də Şərq ritorikas

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. Bakı, Lider nəşriyyat. 2004, 728 s.

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. Bakı, Lider nəşriyyat. 2004, 728 s.

Ədəbi mühit və sənətkar: məqalələr Müəllif Axundlu Yavuz

Kitabda mifollifin Naxçıvan ədəbi miibiti ilə bağlı 90-cı illərdə yazdığı 10 məqaləsi verilmişdir. Miiəllif burada Naxçıvanda yaşayıb-yaradan qələm sahiblərinin müxtəlif janrlarda yazdıqları əsərlərin ideya-sənətkarlıq