Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Qarabağnamələr: II kitab

Qarabağnamələr. II kitab. Bakı, "Şərq-Qərb", 2006, 288 səh. "Qarabağnamələr"in ikinci kitabında Azərbaycanın XIX əsr salnaməçiləri Mirzə Yusif Qarabağinin, Mir Mehdi Xəzaninin və Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlunun Qarabağ haqqın

The Great War and The Tragedy of Anatolia: Turks and Armenians in the Maelstrom of Major Powers Müəllif Sonyel Salahi

The Great War and The Tragedy of Anatolia: Turks and Armenians in the Maelstrom of Major Powers MüəllifSonyel Salahi

E.L. Ceyms Bozun Əlli Çaları

E.L. Ceyms Bozun Əlli Çaları

Əlizadə Aydın Arif oğlu Antik fəlsəfə tarix

Fəlsəfənin əsasını və bünövrəsini antik dövrün fəlsəfəsi təşkil edir. Antik dövr fəlsəfəsini öyrənmədən fəlsəfə haqqında ümumi təsəvvür yarana bilməz. Sonrakı əsrlərdə formalaşan fərdi və ictimai şüur tarixi b

Oğuzlar: türkmənlər Müəllif Sümər Faruq

Oğuzlar türk xalqlarının təşəkkülündə, inkişafında böyük rol oynamış ən güclü qollardandır. Ötən əsrlər oğuz tayfalarının öz vətəni, xalqı, milli istiqlaliyyəti uğrunda mərdanə döyüşlərinin şahididir. Oğuzların